Verzakingsrecht


Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze webstek, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en Shop365.be Ún er sprake is van een overeenkomst op afstand overeenkomstig artikel 45 e.v. van de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval, dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling.

In sommige gevallen heeft U een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : U bent consument zoals gedefinieerd in de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument; het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor U besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd; het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma, waaronder eveneens begrepen toestellen met onlosmakelijk verbonden voorge´nstalleerde software; de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname (waaronder eveneens begrepen de activatie en/of registratie van de voorge´nstalleerde software ), is niet verbroken; het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken, U kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien U dit inroept volgens de volgende formaliteiten: het verzakingsrecht moet binnen de 14 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen Shop365.be op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door U op te geven; indien het product reeds in Uw bezit is, moet U het product binnen dezelfde termijn van 14 werkdagen terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op Uw kosten.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, blijven de voorwaarden onverminderd van toepassing.