Algemene voorwaarden


1. Algemeen


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aankopen van en met 365Shops. Naast deze algemene voorwaarden kan 365Shops aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de overeengekomen transactie. De aanvullende waarborgen maken deel uit van de algemene voorwaarden. De klant, die volgens deze algemene voorwaarden 365Shops heeft gecontracteerd, wordt geacht akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

2. Offertes / Bestellingen


Onze offertes zijn enkel schriftelijk geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, geldt de algemene termijn van 7 kalenderdagen na datum uitgifte van de offerte. Bestellingen kunnen enkel schriftelijk, per post, via internet of fax geplaatst worden en zijn enkel bindend indien aanvaard door 365Shops.

3. Prijzen


BTW, taksen en andere belastingen vallen ten laste van de klant en zijn steeds inbegrepen in de prijs. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen, overmacht en zolang de voorraad strekt. De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van uitgifte offerte of factuur en zijn geen garantie voor prijzen in de toekomst. In de opgegeven prijzen zijn geen extra werkzaamheden voorzien zoals levering en installatie ter plaatse. Voor deze tarieven kan men steeds contact opnemen met 365Shops. Betaling gebeurt uiterlijk bij levering van de producten of uiterlijk bij de dienstverlening. 365Shops kan de levering van producten of dienstverlening opschorten tot volledige betaling. Bij niet betaling van de factuur binnen de vooropgestelde termijn, zal het verschuldigde bedrag van de factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor 365Shops een verwijlintrest van 12 % per jaar opleveren. Indien 365Shops tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de klant gehouden aan 365Shops te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten evenals alle kosten en erelonen van de advocaat waarop 365Shops beroep dienen te doen. Niet tijdige betaling geeft 365Shops het recht haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de klant op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving of verdere gevolgschade.

4. Verzending / Aflevering


De aangekochte producten worden verzonden naar de klant en kunnen niet worden afgehaald. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt 365Shops de wijze van verzending. De klant draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

5. Leveringstermijnen


De levertermijn gaat in, wanneer 365Shops in het bezit is van de nodige gegevens (en eventuele handtekeningen) voor uitvoering van de overeenkomst en wanneer er over alle technische details overeenstemming bereikt is. In regel zijn alle bestellingen vooraf betaalbaar. De opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 365Shops zal geaccepteerde bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitleveren. Zo niet, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal deze een terugbetaling van het orderbedrag ontvangen uiterlijk binnen de 30 dagen.

6. Eigendom


De geleverde producten blijven eigendom van 365Shops zolang deze goederen niet volledig betaald zijn. Tot die tijd draagt de klant ieder risico van verlies of beschadiging van de producten zelf. De klant kan deze producten niet verhuren, in gebruik afstaan, verpanden, vervreemden of wijzigen. In geval van niet tijdige betaling heeft 365Shops het recht om de geleverde producten bij de klant terug te halen op risico’s en kosten van de klant.

7. Voorschotten


365Shops heeft het recht om vóór de levering van een product of dienstverlening een voorschot te vragen. Ook kan 365Shops de volledige betaling eisen indien het vertrouwen in de klant zijn kredietwaardigheid wordt geschokt, zoals door niet tijdige betaling van een factuur, door het aanvragen van een gerechtelijk akkoord, door elke andere aanwijsbare gebeurtenis.

8. Garantie


365Shops verbindt zich er steeds toe de garantie verstrekt door de fabrikant of importeur te hanteren, tenzij anders vermeld. De klant dient het product aan te bieden aan 365Shops. Na het constateren van de fout door technische dienst 365Shops worden de voor garantie in aanmerking komende onderdelen hersteld of vervangen. Eventueel dient 365Shops het product naar de fabrikant of importeur op te sturen voor herstelling of omruiling. Eventuele vervoerskosten tussen de klant en 365Shops zijn niet inbegrepen in de garantie. Het herstellen of vervangen van één of meerdere onderdelen is niet een reden tot verlenging van de garantieperiode. Tijdens de duur van herstellingen kan de klant geen schadevergoedingen eisen van 365Shops voor het onbeschikbaar zijn van de onderdelen van het gehele systeem. Om aanspraak te maken op de garantie moeten de producten steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, kabels, diskettes, CD’s, e.d.). Ook dient het geldige aankoopbewijs voorgelegd te worden aan 365Shops. De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij normaal gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, onoordeelkundige technische ingrepen of uitbreidingen, e.d. vallen buiten de garantie. Ook gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten de garantie. Voor diensten is de garantie van 365Shops beperkt tot het vervangen of herstellen van de door 365Shops uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies, gebouwen, inrichting valt nooit binnen de verantwoordelijkheid van 365Shops.

9. Overmacht


In geval van overmacht heeft 365Shops de keuze ofwel om de nog niet voltooide overeenkomst op te zeggen en de reeds geleverde producten en diensten aan te rekenen ofwel de levering of uitvoering op te schorten tot de omstandigheden, welke de overmacht veroorzaakten, niet meer aanwezig zijn. Elke omstandigheid onafhankelijk van de wil van 365Shops en die de uitvoering van de overeenkomst verhinderd, zal gelden als overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn: problemen met leveranciers, stakingen, productie, transport, oorlog, natuurrampen. Na twee maanden van overmachtstoestand kan elke partij de overeenkomst ontbinden. In geen geval heeft de andere partij recht op schadevergoeding.

10. Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht


Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze webstek, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en 365Shops én er sprake is van een overeenkomst op afstand overeenkomstig artikel 45 e.v. van de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval, dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling.

In sommige gevallen heeft U een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : U bent consument zoals gedefinieerd in de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument; het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor U besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd; het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma, waaronder eveneens begrepen toestellen met onlosmakelijk verbonden voorgeïnstalleerde software; de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname (waaronder eveneens begrepen de activatie en/of registratie van de voorgeïnstalleerde software ), is niet verbroken; het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken, U kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien U dit inroept volgens de volgende formaliteiten: het verzakingsrecht moet binnen de 14 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen 365Shops op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door U op te geven; indien het product reeds in Uw bezit is, moet U het product binnen dezelfde termijn van 14 werkdagen terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op Uw kosten.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, blijven de voorwaarden onverminderd van toepassing.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het arrondissement Leuven. Zou enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd zijn met de Belgische wetgeving, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

12. 365Shops


365Shops is een initiatief van BVBA TAGIO, BE0895317225, Halensebaan 109, 3290 DIEST.